NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Publicaties
  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze bestekken
  2.  Indienen van een offerte / kandidatuurstelling
  3.  Lopende opdrachten
  4.  Free Market
  5.  Nuttige links
  6.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Realisaties > Realisaties Wallonië > NAMEN –- Gerechtsgebouw

NAMEN –- Gerechtsgebouw

De gerechtelijke diensten in Namen zijn momenteel gehuisvest in verschillende gebouwen en in het bestaande Justitiepaleis dat niet meer beantwoorden aan de huidige normen en daardoor een optimale werking van de diensten belemmert. Bovendien kampt het gebouw met een tekort aan ruimte.

Teneinde te voldoen aan de noden van de betrokken gerechtelijke instanties, zal de Regie der Gebouwen een nieuw justitiepaleis bouwen.

In één nota's van de Ministerraad in maart 2014 betreffende het Justitiepaleis in Namen stond dat de projecten herzien moesten worden op basis van de nieuwe normen voor overheidsdiensten. Rekening houdend met een evolutie van de juridische arrondissementen zoals recent aangekondigd door de Minister van Justitie, zouden nieuwe eventuele wijzigingen van het behoefteprogramma van Namen een nieuwe reorganisatie van het complex tot gevolg kunnen hebben.

De uitwerking van het justitieplan van de Minister met betrekking tot de organisatie van de Rechterlijke Orde maakt momenteel het voorwerp uit van reflectie en grondig overleg bij de FOD Justitie.

Zodra de besluiten van deze analyse gekend zijn, zal de Regie der Gebouwen de eventuele gevolgen voor het project kunnen evalueren.

De aanbesteding van de werken zouden in overweging kunnen genomen worden eind 2015.

Justitie in Namen
Het nieuwe justitiepaleis
    Ligging
    Studies
    Toekomstige gebruikers
    Werken
    Architecturaal ontwerp
    Stedenbouwkundige integratie
    Duurzame ontwikkeling
    Technische ficheJustitie in Namen

In Namen zijn de gerechtelijke diensten gehuisvest in verschillende gebouwen die gespreid liggen over de stad. De bestaande gebouwen en meer bepaald het huidige justitiepaleis dat dateert van de XVIde eeuw, beantwoorden niet meer noch aan de kwaliteitsnormen die geëist worden voor gerechtelijke gebouwen noch aan de normen inzake veiligheid, hygiëne, opslag van bewijsstukken en van archieven in beveiligde lokalen. Een dergelijke situatie verhindert een optimale werking die als doel heeft recht te spreken in gunstige omstandigheden.

Om die reden werd besloten alle diensten van het departement Justitie te centraliseren op één enkele site.

Wat betreft het oude justitiepaleis, aangezien geen nieuwe bestemming werd voorzien, zal het vermoedelijk te koop worden gesteld.

Top


Het nieuwe justitiepaleis

Top

Ligging

Het nieuwe gerechtsgebouw wordt opgericht op de site van de "Casernes Léopold". Het ligt in het verlengde van de voornaamste toegang tot Namen : tussen de rue Général Michel en de boulevard Cauchy.

De wijk "Herbatte" is gemakkelijk bereikbaar via de nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg.

Top

Studies

De opdracht van de ontwerpers, de tijdelijke handelsvennootschap AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup GREISCH – TI Engineering, houdt ondermeer in:

 • de gesloten ruwbouw,

 • de binneninrichting,

 • de buiteninrichting,

 • de engineeringstudies (stabiliteit, hvac, elektriciteit, elektromechanica, …),

 • de globale brandveiligheids- en toegankelijkheidsstudie,

 • de coördinatie van het geheel van de architecturale en technische studies,

 • de veiligheidscoördinatie van het project,…

en dit in samenspraak met de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.

Top

Toekomstige gebruikers

Het nieuwe gerechtsgebouw zal een netto-oppervlakte hebben van ongeveer 16.000 m² en er zullen 300 personeelsleden in tewerkgesteld worden.

In het gerechtsgebouw zullen volgende diensten ondergebracht worden:

 • het assisenhof,

 • de rechtbank van eerste aanleg,

 • de rechtbank van eerste aanleg - onderzoek,

 • de rechtbank van eerste aanleg - jeugd,

 • het parket van de procureur des Konings,

 • het jeugdparket,

 • het politieparket,

 • de politierechtbank,

 • het arbeidshof,

 • de arbeidsrechtbank

 • het arbeidsauditoraat,

 • de handelsrechtbank,

 • het vredegerecht van het eerste en tweede kanton,

 • de balie,

 • de politie,

 • de gemeenschappelijke lokalen.

Top

Werken

Alhoewel er aanzienlijke vertragingen opgetekend werden, zijn de procedures betreffende de bouw van het nieuwe Naamse Justitiepaleis reeds relatief goed gevorderd. De bouwvergunning werd afgeleverd op 17 januari 2012 (geldigheid duur 5 jaar) en de promotieopdracht van werken voor de bouw werd uitgeschreven door de federale regering in maart 2014.

Het complex zal vervolgens gedurende 25 jaar gehuurd worden met een optie tot aankoop na de huurperiode.

Het project voor Namen werd herzien door de FOD Justitie, die ook van de gelegenheid gebruik maakte om de recentste veiligheidsnormen voor gerechtsgebouwen toe te passen.

De Regie der Gebouwen wacht nog altijd op deze programma's teneinde het project te kunnen aanpassen.

Top

Architecturaal ontwerp

De volgende belangrijke architecturale elementen zijn nog aanwezig op de site van de “Casernes Léopold”:

 • het vroegere toegangsportaal van het garnizoen tegenover de rue Dewez,

 • het wachthuis waarin het Afrikaans museum ondergebracht is,

 • de drie kantoorgebouwen (torens) waarin de FOD Financiën gevestigd is.

Vóór het nieuwe gerechtsgebouw wordt een stadspark aangelegd dat het gebouw beter tot zijn recht zal laten komen. Nieuwe levendige openbare ruimten en een herkwalificatie van de hele wijk zullen dit stadsdeel nieuw leven inblazen.

Het complex zal uit een gebouw bestaan waarvan het hoofdperspectief gericht is naar het stadspark dat gelegen is in de as van het paleis en dat voor de voetgangers de verbinding vormt met het stadscentrum van Namen. De opening van het gebouw naar “la Corbeille” toe is bewust weergegeven in zijn inplanting. Het justitiepaleis vertoont de typische typologie van de Naamse wijk met in het midden ervan de salle des pas perdus die beschouwd wordt als een openbare ruimte. De ingang bevindt zich aan de nieuwe esplanade die gelegen is in het verlengde van de rue Dewez.

De gerechtshoven zijn gelegen aan weerszijden van de salle des pas perdus, een grote binnenruimte die overdekt is met een glazen dak en waar gebruikers doorlopen, elkaar ontmoeten en op elkaar wachten. Aan het eind van deze as bevindt zich het assisenhof.

Langs deze as bevinden zich ook de voornaamste gerechtelijke diensten en rechtbanken die gespreid zijn over twee verdiepingen. Tussen de zittingszalen liggen binnenpleintjes die zorgen voor een rechtstreekse buitenlichtinval in die zalen.

De magistraten zullen via een beveiligde en private ingang achteraan toegang krijgen tot de zittingszalen. Op de bovenverdiepingen zullen de kantoren van de magistraten en van het personeel gevestigd zijn, gelegen aan weerszijden van de salle des pas perdus.

Top

Stedenbouwkundige integratie

Op stedenbouwkundig vlak moesten verschillende los van elkaar staande elementen op elkaar afgestemd worden : fragmenten militaire architectuur, huizenwijken, gebouwen bezet door de FOD Financiën.

Daarbij stuitte men op de volgende anomalieën:

 • een verschillend bouwvolume tussen de site Financiën en de woningen langs de avenue Général Michel;

 • een gebrekkige structurering van de huidige wijk;

 • de alomtegenwoordigheid van de nieuwe loopbrug over de boulevard Cauchy naar de wijk Herbatte.

Om geïntegreerd te kunnen worden in de stedenbouwkundige context heeft het project rekening gehouden met deze parameters door een afgebakend stedelijk herverkavelingsgebied op te stellen met als hoofddoel het voorstellen en garanderen van de globale stedenbouwkundige coherentie van een wijk rond een architecturaal ontwerp. Het wil een open kader scheppen dat ruimte biedt aan een stedenbouwkundige creativiteit en een hedendaagse architectuur met een hoge milieukwaliteit. De doelstellingen van het afgebakend stedelijk herverkavelingsgebied zijn :

 1. Een richtschema opmaken waarin verzekerd wordt :
  • de gemengdheid van de functies (woningen, kantoren, handelszaken, cultuurruimten,…)

  • de architectuurvoorschriften, in akkoord met de globale herstructurering van het kwartier, die de harmonisatie van de typologieën en volumes mogelijk maken

  • de herbestemming van het stadsdeel dat momenteel aangelegd is als parkeerplaats

 2. De inplanting van het nieuwe justitiepaleis binnen deze wijk alsook de herdefinitie van de openbare ruimten mogelijk maken door de aanleg van het stadspark (square) en van het voorplein vóór het gebouw

 3. Het wegennetwerk hiërarchisch indelen om het doorgaand verkeer in goede banen te leiden en om in de studie alle wijzigingen op te nemen met betrekking tot het auto- en voetgangersverkeer in de wijk. Het is de bedoeling om een normaal doorstromend verkeer rond de nieuwe voorgestelde site mogelijk te maken en om het bestaande voetgangersgebied uit te breiden

 4. De ontwikkeling, op functioneel gebied, van het kwartier bevorderen door de renovatie van een stadsdeel in het centrum van de stad en door de integratie van nieuwe functies zoals handelszaken, kantoren en woningen.

De aanleg van een stadspark binnen de bestudeerde zone werd gemotiveerd door het ontbreken van groene zones of enig ander stadspark in het oostelijk gedeelte van “la Corbeille”. Inderdaad, het grootste deel van de niet-bebouwde ruimte ligt in het faculteitenkwartier en het voornaamste plein van Namen, de Place d’Armes, is gelegen in het historisch centrum van de stad. Om niet te moeten concurreren met het voornaamste plein van Namen, zal het stadspark van het justitiepaleis een bijzondere behandeling krijgen door beplantingen, waardoor het een unieke identiteit zal verwerven binnen “la Corbeille”. Het zal een strategische voetgangersplek worden op een plaats van de stad waar de voetgangersstroom groot is.

Top

Duurzame ontwikkeling

Er werd besloten een modelgebouw op te richten dat beantwoordt aan de criteria van hoge energieprestatie, duurzame materialen en gebruik van alternatieve energie.
Het volledige gebouw zal verwarmd en gekoeld worden door middel van de geothermie. Het globale energieverbruik zal gelijk zijn aan 35/45% van het verbruik van een identiek gebouw dat opgetrokken is volgens de standaardnormen.
Er zullen fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst worden en er wordt een groen dak voorzien.
Het project past in het kader van een “Haute Qualité environnementale” benadering.

Top

Technische fiche

 • Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

 • Toekomstige gebruiker: FOD Justitie

 • Multidisciplinair studiebureau: Tijdelijke handelsvennootschap AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup GREISCH – TI Engineering

 • Huurtermijn: 25 jaar (met aankoopoptie na deze termijn)

 • Oppervlakte van de site : 3 ha 61 are

 • Nuttige oppervlakte : circa 16 000 m²

 • Kostprijs: 74,3 miljoen €, budgettaire doelstelling bepaald door de Ministerraad in 2005 (btw, honoraria, coördinatie en tussentijdse intresten inbegrepen)

Top

Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto
Klik voor een grotere foto

Laatste wijziging op: 09/07/2015


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94